Επικαιρότητα

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) ως προς την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης και επανεξέτασης (‘SREP’)

Στις 11 Μαΐου 2022, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε 74σέλιδη έκθεση ως προς την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης και επανεξέτασης (‘SREP’).

Στην έκθεση αποτυπώνεται η «συνεπής» εφαρμογή από πλευράς εποπτικών αρχών των βασικών τους προτεραιοτήτων το περασμένο έτος (2021). Εντούτοις, η ΕΒΑ θέτει μια σειρά από περαιτέρω ενέργειες που θα πρέπει να ληφθούν από τις εποπτικές αρχές σε διάφορες θεματικές, όπως ενδεικτικά η διαχείριση των κινδύνων ‘ICT’.

Έκθεση