Επικαιρότητα

Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος (Μάιος 2022)

Στις 12 Μαΐου 2022, η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε την έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, στην οποία εξετάζονται οι εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του 2021.

Ειδικότερα, στην έκθεση αυτή, η οποία δημοσιεύεται από την ΤτΕ σε εξαμηνιαία βάση, αξιολογούνται οι εξελίξεις, εντοπίζονται οι κύριοι παράγοντες των συστημικών κινδύνων του εγχώριου τραπεζικού τομέα και των λοιπών κλάδων του χρηματοπιστωτικού συστήματος και αναλύεται η λειτουργία των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών (ήτοι συστημάτων πληρωμών, καρτών πληρωμών, αποθετηρίων τίτλων και κεντρικών αντισυμβαλλομένων).

Στην Ενότητα ΙΙΙ της έκθεσης (σελ. 32-72) περιλαμβάνονται οι κυριότερες εξελίξεις σχετικά με τους τραπεζικούς κινδύνους και το βαθμό ανθεκτικότητας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Στην Ενότητα V της έκθεσης (σελ. 81-93), περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι κίνδυνοι που ανέλαβαν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις το 2021 και η ανάλυση τους, καθώς και στοιχεία σχετικά με την φερεγγυότητα τους. Περαιτέρω, στην Ενότητα VI της έκθεσης (σελ. 109-115) περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι κυριότερες εξελίξεις σε σχέση με τα συστήματα πληρωμών (TARGET-GR, Διατραπεζικά Συστήματα - ΔΙΑΣ, Γραφείο Συμψηφισμού Αθηνών – ΓΣΑ) και τις κάρτες πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών απάτης (αριθμός, αξία, τύπος συναλλαγής) το 2021.

Τέλος, περιλαμβάνεται ειδικό θέμα για την έκθεση των ελληνικών τραπεζικών ομίλων στην Ουκρανία και τη Ρωσία (σελ. 54).

Έκθεση