Επικαιρότητα

Κείμενο εργασίας της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (‘BIS’) για τα ψηφιακά νομίσματα Κεντρικών Τραπεζών (‘CBDCs’)

Στις 6 Μαΐου 2022, η ‘BIS’ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της 25σέλιδο κείμενο εργασίας για τα ‘CBDCs’, στο οποίο αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε η BIS το 2021, στην οποία συμμετείχαν 81 Κεντρικές Τράπεζες ανά την υφήλιο (σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται η Τράπεζα της Ελλάδος).

Περαιτέρω, στο κείμενο εργασίας αποτυπώνεται ότι, στην πλειοψηφία τους οι Κεντρικές Τράπεζες είναι πιθανό να προχωρήσουν στην έκδοση ‘CBDC’ βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, ενώ αρκετές από αυτές εξετάζουν το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα για την αναζήτηση λύσεων διαλειτουργικότητας με υφιστάμενα συστήματα πληρωμών.

Κείμενο εργασίας