Επικαιρότητα

Θέση Γενικού Διευθυντή ΕΕΤ

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) ζητεί να προσλάβει Γενικό Διευθυντή ο οποίος θα ηγηθεί της Ένωσης προωθώντας τις στρατηγικές προτεραιότητές της και επιβλέποντας την ολοκλήρωση του προγράμματος μετασχηματισμού της με την καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ).

Ο Γενικός Διευθυντής θα προεδρεύει της Εκτελεστικής Επιτροπής, θα κινητοποιεί  τις Συντονιστικές Επιτροπές και θα διευθύνει τις αντίστοιχες υπηρεσιακές μονάδες της Ένωσης για να προωθήσει τις αξίες και το όραμα της Ένωσης, με στόχο να εξασφαλίζει έγκυρες υπηρεσίες στα μέλη της και την οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του χρηματοπιστωτικού κλάδου και του ρυθμιστικού πλαισίου της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα φροντίζει να μεγιστοποιεί την απήχηση της προσφοράς του τραπεζικού κλάδου στην κοινωνική πρόοδο και στην επίτευξη των προτεραιοτήτων και των στόχων μετασχηματισμού και βιωσιμότητας της εθνικής οικονομίας. 

Θα αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα εκπροσωπεί την Ένωση σε εγχώριους και διεθνείς φορείς και εκδηλώσεις.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν  ισχυρά ακαδημαϊκά προσόντα, συμπεριλαμβανόμενης της άψογης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, εκτεταμένη εμπειρία σε ανώτερες θέσεις ευθύνης στον χρηματοοικονομικό τομέα, πολύ καλή γνώση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού κλάδου και πολύ καλή κατανόηση του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου.

Λεπτομέρειες για τις αρμοδιότητες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης ακολουθούν. Πληροφορίες για την ΕΕΤ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της www.hba.gr.

Αποστολή θέσης Γενικού Διευθυντή

 • Ο Γενικός Διευθυντής, με την καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), ηγείται της εξέλιξης και της προώθησης των στρατηγικών προτεραιοτήτων του προγράμματος μετασχηματισμού και της συνετής οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης. Είναι υπεύθυνος για την αξιόπιστη και συντονισμένη λειτουργία της Ένωσης, ώστε να επιτυγχάνει  τους στόχους της, με γνώμονα και προσήλωση στις αξίες και στο όραμά της. Για το σκοπό αυτό κινητοποιεί το προσωπικό και τις επιτροπές της Ένωσης, την εκπροσωπεί σε εγχώριους και διεθνείς φορείς ή εκδηλώσεις, παρακολουθεί τα οικονομικά δεδομένα της, ενημερώνει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Ο Γενικός Διευθυντής, σε στενή συνεργασία  με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί την Ένωση και προωθεί τις αξίες της στην ελληνική κοινωνία και αγορά, συμπεριλαμβανομένης της οικοδόμησης ισχυρών σχέσεων με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη και ηγεσίες. Επιδεικνύει ενεργή δέσμευση στην αποστολή της Ένωσης και προσπαθεί να ενσωματώσει τις αξίες της σε όλες τις πτυχές της καθημερινής λειτουργίας της.
 • Η θέση αυτή αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρμοδιότητες – Ευθύνες θέσης

 • Έχει τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ολοκλήρωση της στρατηγικής της Ένωσης υπό την καθοδήγηση του ΔΣ.
 • Διευθύνει τις υπηρεσίες της Ένωσης, διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των Συντονιστικών Επιτροπών, προεδρεύει της Εκτελεστικής Επιτροπής, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου ενημερώνει για τις τρέχουσες εξελίξεις και εισηγείται απαραίτητες πρωτοβουλίες και ενέργειες.
 • Διασφαλίζει τη συνολική παροχή και εγκυρότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η Ένωση στα μέλη της και τους άλλους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς εταίρους και επιβλέπει την συλλογή και αξιόπιστη επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων που άπτονται του κλάδου και της οικονομίας.
 • Σε συντονισμό με το Διοικητικό Συμβούλιο, προωθεί την εφαρμογή του εν εξελίξει στρατηγικού και επιχειρησιακού μετασχηματισμού της Ένωσης.
 • Φροντίζει να προβάλλει και να μεγιστοποιεί την απήχηση της προσφοράς του τραπεζικού κλάδου στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο και στην επίτευξη των προτεραιοτήτων και των στόχων μετασχηματισμού και αειφόρου βιωσιμότητας της εθνικής οικονομίας.
 • Προασπίζει τον κοινωνικό ρόλο της Ένωσης και υλοποιεί τα σχέδια χρηματοοικονομικού εγγραματισμού και εκπαίδευσης.
 • Διασφαλίζει την οικονομική ευρωστία της Ένωσης και τη συνέχιση της ιστορικά λιτής και πειθαρχημένης οικονομικής διαχείρισης.
 • Λειτουργεί ως εμπνευσμένος, άμεσα προσβάσιμος και υποστηρικτικός ηγέτης του προσωπικού, προωθώντας μια οργανωτική κουλτούρα που προσελκύει, διατηρεί και παρακινεί μια διαφοροποιημένη, χωρίς διακρίσεις ταλαντούχα ομάδα.

 

Απαραίτητα ή επιθυμητά προσόντα

 • Ισχυρή ακαδημαϊκή κατάρτιση (απαραίτητος μεταπτυχιακός τίτλος).
 • Γλώσσα Ελληνική (μητρική) και  απαραίτητη πλήρης επαγγελματική ευχέρεια στην Αγγλική. 
 • Απαραίτητη κατ’ ελάχιστον 15ετής, εμπειρία στον Χρηματοοικονομικό Τομέα από ανώτερες θέσεις ευθύνης, πολύ καλή κατανόηση του εξελισσόμενου τραπεζικού επιχειρείν και του ελληνικού και ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου, πολύ καλή γνώση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού κλάδου.
 • Αναγνωρισμένη πορεία στην αγορά.
 • Ισχυρές δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας και παρουσίασης, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να απευθύνεται σε δημόσιο ακροατήριο.
 • Ικανότητα στρατηγικής επιρροής σε πολλαπλούς stakeholders. Η εμπειρία με τα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Αποδεδειγμένες ηγετικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να καθοδηγεί την αλλαγή, να εμπνέει υψηλές επιδόσεις και να αποφέρει αποτελέσματα με την καθοδήγηση και το συντονισμό αποτελεσματικών ομάδων και την προώθηση ταλέντων και τελικώς της υψηλής αξιοπιστίας.
 • Τρέχουσα ή πρόσφατη ενεργή θέση σε εταιρεία/ φορέα/ οργανισμό του ευρύτερου Χρηματοπιστωτικού Τομέα.
 • Εμπειρία υπηρεσίας σε Διοικητικά Συμβούλια ή Ανώτατες Επιτροπές ως εκτελεστικό  μέλος.
 • Πάθος, ακεραιότητα, θετική στάση, με γνώμονα την αποστολή και την ισχυρή αυτοπεποίθηση.
 • Υψηλό επίπεδο προσωπικής και επαγγελματικής ηθικής και ακεραιότητας.
 • Περιστασιακές ανάγκες για ταξίδια εντός/εκτός της χώρας.

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 15 Μαΐου 2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση EET@egonzehnder.com.

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων από την Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΕΤ σε συνεργασία με την εταιρεία Συμβούλων EgonZehnder.

Το τελικό στάδιο της αξιολόγησης θα περιλαμβάνει συνέντευξη των επικρατέστερων υποψηφίων στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με την κυρία Ιωάννα Τσαβδαρίδου στο 210 6883 009.