Επικαιρότητα

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ Β’ 276) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Στις 11 Ιανουαρίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 6476) η υπ’ αριθμ. Α. 1271  Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία τροποποιείται η ΠΟΛ 1033/2014, όπως ισχύει, αναφορικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης.

Μεταξύ των αρκετών αλλαγών που επέρχονται, προβλέπεται ρητά ότι, για τα στοιχεία και τις πληροφορίες του φορολογικού έτους 2021 των περιπτώσεων:

  • 1.1.α («Στοιχεία που αφορούν σε ποσά πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων, repos, εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (όταν έχει μεσολαβήσει ημεδαπό πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα), των τόκων εταιρικών ομολογιών εισηγμένων σε τόπο διαπραγμάτευσης εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του Νόμου 4514/2018 ή σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εκτός ΕΕ, η οποία εποπτεύεται από αρχή διαπιστευμένη στον Διεθνή Οργανισμό Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (International Organization of Securities Commissions, IOSCO)»),
  • 1.1.δ («Στοιχεία που αφορούν σε μερίσματα, που διανεμήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών»), και
  • 1.1.ε («Στοιχεία που αφορούν σε χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβλημένων τόκων, καθώς και των τυχόν τόκων υπερημερίας»),

του άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1033/2014, η προθεσμία υποβολής παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2022.

ΦΕΚ Β’ 6476/31.12.2021