Επικαιρότητα

Στατιστικά στοιχεία της ΕΚΤ για τα εποπτευόμενα από αυτήν πιστωτικά ιδρύματα για το β’ τρίμηνο του 2021

Στις 6 Οκτωβρίου 2021, η ΕΚΤ δημοσίευσε παρουσίαση με στατιστικά στοιχεία για τα εποπτευόμενα από αυτήν πιστωτικά ιδρύματα (β’ τρίμηνο 2021). Η εν λόγω παρουσίαση είναι διαρθρωμένη στις ακόλουθες έξι (6) ενότητες:

  • Γενικά στατιστικά στοιχεία,
  • Διάρθρωση ισολογισμού και κερδοφορία,
  • Κεφαλαιακή επάρκεια και μόχλευση,
  • Ποιότητα στοιχείων ενεργητικού,
  • Χρηματοδότηση, και
  • Ρευστότητα.

Παρουσίαση

Δελτίο τύπου