Επικαιρότητα

Κείμενο εργασίας της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (‘BIS’) για την τεχνολογία “fintech” και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Στις 13 Ιουλίου 2021, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ‘BIS’ 64σέλιδο κείμενο εργασίας για την τεχνολογία “fintech” και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Στο εν λόγω κείμενο εργασίας παρουσιάζονται οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που αναδύονται από την αξιοποίηση της τεχνολογίας “fintech” στην προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ανά την υφήλιο, ενώ παράλληλα αποτυπώνονται οι επιπτώσεις στη διάρθρωση της διεθνούς αγοράς και στην προσέγγιση που ακολουθούν οι δημόσιοι φορείς «χάραξης πολιτικής» (“public policy makers”) στη θεματική της τεχνολογίας “fintech”.

Κείμενο εργασίας