Επικαιρότητα

Έκθεση πεπραγμένων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για το 2020

Στις 3 Ιουνίου 2021, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε στο διαδικτυακό της ιστότοπο την 116σέλιδη έκθεση πεπραγμένων της για το 2020.

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τις ad-hoc πρωτοβουλίες που ανέλαβε η ‘EBA’ για να μετριάσει τις επιπτώσεις του COVID-19 στον τραπεζικό τομέα της ευρωζώνης. Το 2020, η ‘EBA’ επικεντρώθηκε επίσης σε νέους και επερχόμενους τομείς όπως η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και η αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT), της βιώσιμης χρηματοδότησης και της ψηφιακής καινοτομίας.

Ειδικότερα, στις σελίδες 47-58 της εν λόγω έκθεσης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα μέτρα που έλαβε η ‘EBA’ σε σχέση με:

  • τις υπηρεσίες πληρωμών, τις απαιτήσεις προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και τη χρηματοπιστωτική καινοτομία, και
  • την πρόληψη και καταστολή χρήσης του τραπεζικού συστήματος για την τέλεση οικονομικών εγκλημάτων (ήτοι καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας).

Παράλληλα, στην εν λόγω έκθεση περιλαμβάνονται και οι προτεραιότητες της ‘ΕΒΑ’ για το 2021, όπως μεταξύ άλλων:

  • η προώθηση της ορθής ανάπτυξης της χρηματοπιστωτικής καινοτομίας, των πληρωμών, της προστασίας των καταναλωτών και της λειτουργικής ανθεκτικότητας στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα, και
  • ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εποπτείας στο πεδίο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Έκθεση ΕΒΑ