Επικαιρότητα

Καθορισμός εθνικού μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων

Στις 2 Ιουνίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2338) η υπ’ αριθμ. 63446 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η διάρθρωση της οποίας είναι η ακόλουθη:

  • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται οι σχετικοί ορισμοί,
  • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον εθνικό μορφότυπο του ηλεκτρονικού τιμολογίου,
  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα πεδία του εθνικού μορφοτύπου του ηλεκτρονικού τιμολογίου,
  • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις, και
  • στο άρθρο 5 αποτυπώνεται η έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι 2 Ιουνίου 2021). Παράλληλα, καταργείται η υπ’ αριθμ. οικ. 60970 ΕΞ 2020/17-6-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2425).

ΦΕΚ Β’ 2338/2.6.2021