Επικαιρότητα

Δημοσίευση Νόμου 4798/2021 «Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

Στις 24 Απριλίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 68) ο Νόμος 4798/2021, στο άρθρο 270 του οποίου περιλαμβάνονται διατάξεις για την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς.

ΦΕΚ Α’ 68/24.4.2021