Επικαιρότητα

Σχέδιο Νόμου «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης»

Στις 5 Απριλίου 2021, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο Νόμου «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης», στο Μέρος Β’ του οποίου περιλαμβάνονται διατάξεις για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Κεφάλαιο Δ’, άρθρα 49-54). Ιδιαίτερης σημασίας για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα χρήζουν οι διατάξεις των άρθρων 52 και 53 που αφορούν την καταχώριση (αντίστοιχα):

  • στοιχείων των υποκαταστημάτων των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν έδρα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
  • στοιχείων των υποκαταστημάτων των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα.

Σχέδιο Νόμου