Επικαιρότητα

Δημοσίευση του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/168 «για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων δεικτών αναφοράς τρεχουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών τρίτων χωρών και τον καθορισμό υποκατάστατων για ορισμένους δείκτες αναφοράς που τίθενται σε παύση και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012»

Στις 12 Φεβρουαρίου 2021, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός Κανονισμού (ΕΕ) 2021/168 «για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων δεικτών αναφοράς τρεχουσών συναλλαγματικών ισοτιμιών τρίτων χωρών και τον καθορισμό υποκατάστατων για ορισμένους δείκτες αναφοράς που τίθενται σε παύση και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012».

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/168