Επικαιρότητα

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1006/31-12-2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β΄ 19/2014)»

Στις 8 Ιανουαρίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 20) η υπ’ αριθμ. ΠΟΛ Α.1002 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, βάσει της οποίας επέρχονται στοχευμένες τροποποίησεις στην ισχύουσα υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1006/31-12-2013 Απόφασης για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά Απόδοσης ΑΦΜ και της μεταβολής στοιχείων και της έναρξης/μεταβολής και διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ΦΕΚ Β’ 20/8.1.2021