Επικαιρότητα

Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία της ΕΚΤ για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα με ημερομηνία αναφοράς την 30η Ιουνίου 2020

Στις 5 Νοεμβρίου 2020, η ΕΚΤ δημοσίευσε τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα με ημερομηνία αναφοράς την 30η Ιουνίου 2020.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το συνολικό ενεργητικό των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εξαιρουμένου του Ηνωμένου Βασιλείου) αυξήθηκε κατά 7,6% και διαμορφώθηκε σε 29,7 τρισ. ευρώ (30/6/2019: 27,6 τρισ. ευρώ). Περαιτέρω, ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση μειώθηκε κατά 0,17% και διαμορφώθηκε σε 2,87% (30/6/2019: 3,04%).

Ακολούθως, ο μεσοσταθμικός δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών (“CET 1 ratio”) διαμορφώθηκε σε 15,14% και ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (“return on equity”) σε 0,58%.

Δελτίο τύπου ΕΚΤ