Επικαιρότητα

Έκθεση με στατιστικά στοιχεία για τα εποπτευόμενα από την ΕΚΤ πιστωτικά ιδρύματα για το β’ τρίμηνο του 2020

Στις 6 Οκτωβρίου 2020, η ΕΚΤ δημοσίευσε έκθεση με στατιστικά στοιχεία για τα εποπτευόμενα από αυτήν πιστωτικά ιδρύματα για το β’ τρίμηνο του 2020. Η εν λόγω έκθεση είναι διαρθρωμένη στις ακόλουθες έξι (6) ενότητες:

  • Γενικά στατιστικά στοιχεία,
  • Διάρθρωση ισολογισμού και κερδοφορία,
  • Κεφαλαιακή επάρκεια, μόχλευση και ποιότητα στοιχείων ενεργητικού,
  • Χρηματοδότηση,
  • Ρευστότητα, και
  • Ποιότητα ενεργητικού.

Έκθεση ΕΚΤ