Επικαιρότητα

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του Συμβουλίου Πληρωμών Μικρής Αξίας σε Ευρώ (‘ERPB’)

Τον Σεπτέμβριο 2020, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του ‘ERPB’.

Η 10σέλιδη ετήσια έκθεση, η οποία καλύπτει τις δραστηριότητες του εν λόγω φορέα για την περίοδο Ιουλίου 2019-Ιουλίου 2020, περιλαμβάνει μια σειρά θεμάτων, όπως:

  • τα “instant payments”,
  • τις “Person-to-Person mobile” πληρωμές,
  • τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής προβολής και πληρωμής τιμολογίων (‘EIPP’),
  • το σχήμα “SEPA Request to Pay”,
  • την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και
  • της τυποποίησης των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών που έχει ανατεθεί στο “European Cards Stakeholders Group” καθ’ υπόδειξη του ‘ERPB’.

Επίσης, περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης του ως άνω φορέα για το επόμενο έτος, με θέματα όπως το SEPA σχήμα πρόσβασης σε διεπαφές επικοινωνίας (API), η διαφάνεια για τους τελικούς χρήστες πληρωμών μικρής αξίας και η προσβασιμότητα στα μετρητά.

Έκθεση πεπραγμένων ERPB