Επικαιρότητα

Εκθέσεις του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSB’) για την ανταποκριτική τραπεζική (“correspondent banking”) και την πρόσβαση των “remittance service providers” σε τραπεζικές υπηρεσίες

Στις 29 Μαΐου 2019, το ‘FSB’, στο πλαίσιο του έργου του για την παρακολούθηση των διεθνών τάσεων και προοπτικών σε σχέση με τη λειτουργία, μεταξύ άλλων, των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού, δημοσίευσε 2 εκθέσεις για τις ακόλουθες θεματικές:

  • για την ανταποκριτική τραπεζική και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την αντιμετώπιση της φθίνουσας πορείας που παρατηρείται σε διεθνές επίπεδο στο συγκεκριμένο πεδίο, και
  • για την αξιολόγηση της εφαρμογής των συστάσεών του από τα μέλη του (στα οποία δεν περιλαμβάνεται η Ελλάδα) αναφορικά με την πρόσβαση των “remittance service providers” (ήτοι εταιριών μεταφοράς κεφαλαίων) σε τραπεζικές υπηρεσίες.

Αμφότερες οι εκθέσεις αναμένεται να υποβληθούν στην «Ομάδα των 20» (‘G-20’), η οποία θα συνεδριάσει στην πόλη Fukuoka της Ιαπωνίας στις 8 και 9 Ιουνίου 2019.

Εκθέσεις του FSB

 

European Money Quiz
European Money Quiz
MiFID II / MiFIR
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός