Επικαιρότητα

Κατάλογος των δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας για την εφαρμογή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών

Στις 6 Μαΐου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1477) η υπ’ αριθμ. 1160 Υπουργική Απόφαση, με την οποία τροποποιείται η ισχύουσα ΠΟΛ 1135/2017 «σχετικά με τον καθορισμό του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016».

ΦΕΚ Β’ 1477/3.5.2019