Επικαιρότητα

Διευκρινίσεις της ομάδας έργου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τα ‘APIs’ στο πλαίσιο της PSD 2

Την 1η Απριλίου 2019, η ομάδα έργου της ‘EBA’ προχώρησε στην παροχή διευκρινίσεων για τα ‘APIs’ στο πλαίσιο της PSD 2.

Οι διευκρινίσεις καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • την επίδοση των ‘APIs’ και την παροχή σχετικής υποστήριξης από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα),
  • την πιθανότητα δημοσίευσης καταλόγου ‘TPPs’, οι οποίοι ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργική δυνατότητα δοκιμών (“testing facility”) που θα πρέπει να καθιστούν διαθέσιμη οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) στο πλαίσιο των ‘APIs’,
  • τη δυνατότητα χρήσης της λειτουργικής δυνατότητας δοκιμών από ‘TPPs’, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα αδειοδοτηθεί από εθνική αρμόδια αρχή, και
  • το χρονοδιάγραμμα που θέτουν οι εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ (στην περίπτωση της Ελλάδας, η ΤτΕ) για τη διαδικασία εξαίρεσης των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού από τον μηχανισμό έκτακτης ανάγκης (“fall back mechanism”) του άρθρου 33(6) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κείμενο διευκρινίσεων