Επικαιρότητα

Ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (‘EDPB’) για την αλληλεπίδραση μεταξύ της FATCA και του GDPR

Στις 25 Φεβρουαρίου 2019, το ‘EDPB’ εξέδωσε Ανακοίνωση για την αλληλεπίδραση μεταξύ της FATCA και του GDPR. Στην εν λόγω Ανακοίνωση το ‘EDPB’ αναγνωρίζει τα θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ανακύπτουν από τις αυτόματες ανταλλαγές στοιχείων για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων.

Ωστόσο, το ‘EDPB’ δεν προτίθεται στην παρούσα συγκυρία να προχωρήσει σε σχετικές ενέργειες. Αντίθετα, υπογραμμίζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών του για τη διετία 2019-2020, θα προχωρήσει στην εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών για τις μεταφορές προσωπικών δεδομένων σε διεθνές επίπεδο μεταξύ δημόσιων αρχών για σκοπούς διοικητικής συνεργασίας.

Ανακοίνωση του EDPB