Επικαιρότητα

Πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για το 2019

Στις 23 Οκτωβρίου 2018, η EBA δημοσίευσε το πρόγραμμα εργασιών της για το 2019.

Ειδικότερα, στις δράσεις 18, 20 και 21 περιλαμβάνονται (αντίστοιχα) οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η EBA το επόμενο έτος σε σχέση με:

  • την καινοτομία και την τεχνολογία “fintech”,
  • τις υπηρεσίες πληρωμών, και
  • την πρόληψη και καταστολή χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την τέλεση οικονομικών εγκλημάτων (ήτοι καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας).

Πρόγραμμα Εργασιών της EBA