Επικαιρότητα

Καθορισμός διαδικασιών για τον χαρακτηρισμό προϊόντων και υπηρεσιών ως καινοτομικών στο πλαίσιο του καθεστώτος Ενισχύσεων Καινοτομικού Χαρακτήρα του αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Η διαδικασία και τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό των προϊόντων και υπηρεσιών ως καινοτομικών, προκειμένου τα σχετικά επενδυτικά σχέδια ΜμΕ να είναι επιλέξιμα προς ένταξη στο καθεστώς Ενισχύσεων «Καινοτομικού Χαρακτήρα» του αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, καθορίζεται με την υπ’ αριθμ. 102170 Υπουργική Απόφαση.

ΦΕΚ Β’ 4653/18.10.2018