Γραφείο Τύπου / Ανακοινώσεις

  • 3 Δεκεμβρίου 2020

Ανακοίνωση ΕΕΤ

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών γνωστοποιεί την απόφαση των Ελληνικών Τραπεζών μελών της να παρατείνουν, λόγω των συνεχιζόμενων δυσμενών συνεπειών της πανδημίας COVID-19, τα υφιστάμενα μέτρα για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες ανακοινώσεις των εποπτικών αρχών, προσδιορίζεται ότι:

  • Επιχειρήσεις και ιδιώτες με ενήμερες οφειλές την 30/9/2020 που δεν έχουν ενταχθεί έως τώρα σε πρόγραμμα αναστολής καταβολής δόσεων κεφαλαίου ή και τοκοχρεωλυτικών δόσεων, θα μπορούν, εάν αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση, να αιτηθούν την ένταξη τους σε σχετικό πρόγραμμα μέχρι την 31 Μαρτίου 2021 και για μέγιστη διάρκεια έως 9 μήνες από την ημερομηνία ένταξης.
  • Επιχειρήσεις και ιδιώτες που έχουν πληγεί από την παρούσα κρίση και έχουν ήδη ενταχθεί σε πρόγραμμα αναστολής καταβολής δόσεων κεφαλαίου ή και τοκοχρεωλυτικών δόσεων, θα μπορούν να αιτηθούν μέχρι την 31/3/2021 την παράταση του προγράμματος αναστολής δόσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική παραμονή τους στο πρόγραμμα δεν υπερβαίνει τους 9 μήνες.

Περισσότερα

  • 27 Νοεμβρίου 2020

Διαβίβαση στοιχείων αξιογράφων στο πλαίσιο του Νόμου 4753/2020 (άρθρο 35) αναφορικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων κατά 75 ημέρες, ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής

Με το άρθρο 35 του Νόμου 4753/2020 (ΦΕΚ Α’ 227) προβλέπεται η  αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή (με ημερομηνία πληρωμής από 18.11.2020 μέχρι 31.12.2020) κατά 75 ημέρες. Καθώς η διάταξη του Νόμου 4753/2020 και η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 1259 της 27ης Νοεμβρίου 2020 (ΦΕΚ Β’ 5250) που την εξειδικεύει, αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες υπόχρεων προσώπων,  που μπορούν να κάνουν χρήση της σχετικής ρυθμίσεως, και θέτει προθεσμία  έξι (6) εργασίμων ημερών για τη συναφή δήλωση αυτών, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Περισσότερα

  • 13 Νοεμβρίου 2020

Χρήση σφραγίδων νομικών προσώπων

Με το άρθρο 3, παρ. 12 του Ν.4156/2013 (ΦΕΚ, Α’ 122) καταργήθηκε η υποχρέωση χρήσης της σφραγίδας του νομικού προσώπου στο χώρο που υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπός του.
Για να εφαρμοστεί όμως, η παραπάνω διάταξη, θα πρέπει στο έγγραφο που υπογράφεται να υπάρχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του νομικού προσώπου, δηλαδή η επωνυμία και η νομική μορφή, η έδρα και ο αρ. Γ.Ε.ΜΗ. αυτού. Επίσης στο χώρο όπου τίθεται η υπογραφή θα πρέπει να αναγραφεί το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του υπογράφοντος νομίμου εκπροσώπου του. Εάν υπάρχουν τα στοιχεία αυτά δεν απαιτείται και εταιρική σφραγίδα. Η εταιρική σφραγίδα όμως, θα εξακολουθεί να είναι απαραίτητη εάν δεν υπάρχουν στο έγγραφο τα παραπάνω εξατομικευτικά στοιχεία του νομικού προσώπου και του εκπροσώπου του.

  • 2 Νοεμβρίου 2020

Μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
Επικαιροποιημένες Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις (Q&As)

Από το φορολογικό έτος 2020 και εφεξής, οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι, πρέπει να καταβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ενημερώνει την πελατεία των τραπεζών μελών της, με δεκατρεις (13) συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τα θέματα που άπτονται της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Περισσότερα

  • 2 Νοεμβρίου 2020

Τράπεζα Eurobank Α.Ε. – Ενημέρωση για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), κατόπιν αιτήματος της Τράπεζας Eurobank, προβαίνει σε περαιτέρω γνωστοποίηση της ενημέρωσης που έχει ήδη πραγματοποιήσει δια του τύπου η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία "Τράπεζα Eurobank A.E.", σχετικά με τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων προς την εταιρεία με την επωνυμία "doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις". Η εν λόγω διαβίβαση δεδομένων πραγματοποιήθηκε προς τον σκοπό διαχείρισης των απαιτήσεων, καθώς στις 14.07.2020 η Τράπεζα Eurobank A.E. μεταβίβασε απαιτήσεις της από δάνεια προς την εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία "ERB RECOVERY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY", κατ' εντολή και για λογαριασμό της οποίας διαβιβάστηκαν τα σχετικά δεδομένα.

Η παραπάνω ενημέρωση παρατίθεται αυτούσια ως εξής:

Ενημέρωση για τη Διαβίβαση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων