Γραφείο Τύπου / Ανακοινώσεις

  • 13 Νοεμβρίου 2020

Χρήση σφραγίδων νομικών προσώπων

Με το άρθρο 3, παρ. 12 του Ν.4156/2013 (ΦΕΚ, Α’ 122) καταργήθηκε η υποχρέωση χρήσης της σφραγίδας του νομικού προσώπου στο χώρο που υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπός του.
Για να εφαρμοστεί όμως, η παραπάνω διάταξη, θα πρέπει στο έγγραφο που υπογράφεται να υπάρχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του νομικού προσώπου, δηλαδή η επωνυμία και η νομική μορφή, η έδρα και ο αρ. Γ.Ε.ΜΗ. αυτού. Επίσης στο χώρο όπου τίθεται η υπογραφή θα πρέπει να αναγραφεί το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του υπογράφοντος νομίμου εκπροσώπου του. Εάν υπάρχουν τα στοιχεία αυτά δεν απαιτείται και εταιρική σφραγίδα. Η εταιρική σφραγίδα όμως, θα εξακολουθεί να είναι απαραίτητη εάν δεν υπάρχουν στο έγγραφο τα παραπάνω εξατομικευτικά στοιχεία του νομικού προσώπου και του εκπροσώπου του.

  • 2 Νοεμβρίου 2020

Μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
Επικαιροποιημένες Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις (Q&As)

Από το φορολογικό έτος 2020 και εφεξής, οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι, πρέπει να καταβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ενημερώνει την πελατεία των τραπεζών μελών της, με δεκατρεις (13) συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τα θέματα που άπτονται της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Περισσότερα

  • 2 Νοεμβρίου 2020

Τράπεζα Eurobank Α.Ε. – Ενημέρωση για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), κατόπιν αιτήματος της Τράπεζας Eurobank, προβαίνει σε περαιτέρω γνωστοποίηση της ενημέρωσης που έχει ήδη πραγματοποιήσει δια του τύπου η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία "Τράπεζα Eurobank A.E.", σχετικά με τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων προς την εταιρεία με την επωνυμία "doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις". Η εν λόγω διαβίβαση δεδομένων πραγματοποιήθηκε προς τον σκοπό διαχείρισης των απαιτήσεων, καθώς στις 14.07.2020 η Τράπεζα Eurobank A.E. μεταβίβασε απαιτήσεις της από δάνεια προς την εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία "ERB RECOVERY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY", κατ' εντολή και για λογαριασμό της οποίας διαβιβάστηκαν τα σχετικά δεδομένα.

Η παραπάνω ενημέρωση παρατίθεται αυτούσια ως εξής:

Ενημέρωση για τη Διαβίβαση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

  • 30 Οκτωβρίου 2020

Ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους πληγέντες ανακοινώνει ότι τα μέλη της θα απέχουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 από οποιαδήποτε νομική ενέργεια που αφορά οφειλές επιχειρήσεων και ιδιωτών εγκατεστημένων στην Σάμο.

  • 7 Οκτωβρίου 2020

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την τυπολογία απάτης που αφορά τηλεφωνικές κλήσεις για «υποτιθέμενη» βλάβη υπολογιστή

Η ΕΕΤ ενημερώνει το συναλλακτικό κοινό για μια νέα τυπολογία απάτης που έχει εμφανιστεί και γίνεται με τη μέθοδο της επισκευής υποτιθέμενης βλάβης υπολογιστή ή παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (“technical support scams”). Οι δράστες τηλεφωνούν, συνήθως από το εξωτερικό, σε ανυποψίαστους πολίτες και υποδύονται τεχνικούς από μεγάλη εταιρεία πληροφορικής. Η τηλεφωνική συνομιλία γίνεται μάλιστα αρκετές φορές στα αγγλικά. Με πρόφαση ότι ο υπολογιστής τους ή / και η φορητή συσκευή τους είναι «μολυσμένα» από κακόβουλο λογισμικό ζητούν να εγκαταστήσουν λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης, για τη δήθεν επιδιόρθωση - αποκατάσταση του προβλήματος.

Περισσότερα