Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Ανάλυση επιπτώσεων του υπό ενσωμάτωση πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η εταιρεία συμβούλων οικονομικής ανάλυσης Copenhagen Economics, διεξήγαγε μελέτη για τις οικονομικές επιπτώσεις του υπό ενσωμάτωση πλαισίου της Βασιλείας III με τίτλο "EU implementation of the final Basel III framework: Impact on the banking market and on the real economy". Η μελέτη πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας και ομάδας εθνικών ενώσεων τραπεζών-μελών της.

Πρωτότυπο Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (ΕΤΟ-EBF)

Μελέτη της Copenhagen Economics