Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΟ καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει τις νέες κανονιστικές πρωτοβουλίες για το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα προκειμένου να ενισχύσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, την ενεργό συμμετοχή του τραπεζικού συστήματος στη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την καταπολέμηση της τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων.

Η 129η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου («ΔΣ») της ΕΤΟ έλαβε χώρα στο Βαντούζ στις 21 Νοεμβρίου 2019. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εκπροσωπήθηκε στην ΕΤΟ από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ, κ. Κώστα Μιχαηλίδη, και τη Γενική Γραμματέα, κα Χαρούλα Απαλαγάκη. Μετά το πέρας της συνεδρίασης η ΕΤΟ εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου:

Το ΔΣ της ΕΤΟ καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει τις νέες κανονιστικές πρωτοβουλίες για το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα προκειμένου να ενισχύσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, την ενεργό συμμετοχή του τραπεζικού συστήματος στη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την καταπολέμηση της τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων.

Τα μέλη του ΔΣ της ΕΤΟ, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του τραπεζικού συστήματος από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ και τα 4 κράτη του Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών («ΕΖΕΣ») συναντήθηκαν για την 129η συνεδρίασή τους, κατόπιν πρόσκλησης της Ένωσης Τραπεζών του Λιχτενστάιν, η οποία συμπλήρωσε τα 50 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της.

Το ΔΣ της ΕΤΟ κάλεσε τους φορείς χάραξης πολιτικής στις Βρυξέλλες και στα κράτη μέλη της ΕΕ να διασφαλίσουν την απαιτούμενη διαφάνεια στις επερχόμενες κανονιστικές πρωτοβουλίες που αφορούν τη λειτουργία του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. Η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και η οικοδόμηση μιας αποτελεσματικής Ένωσης Κεφαλαιαγορών αποτελούν ουσιαστικά μέτρα, προκειμένου οι τράπεζες να είναι σε θέση να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΤΟ, κ. Jean Pierre Mustier, δήλωσε: «Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στην Ευρώπη απαιτεί ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής που θα παρέχει βεβαιότητα σχετικά με τις επερχόμενες κανονιστικές απαιτήσεις. Αυτή είναι η δικαιολογητική βάση για την εύρυθμη λειτουργία ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος, στο οποίο οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα είναι σε θέση να προσελκύουν κεφάλαια και να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία».

Το ΔΣ της ΕΤΟ επανέλαβε τη στήριξή του για την οριστικοποίηση του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου «Βασιλεία ΙΙΙ», το οποίο δεν θα έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ανά την υφήλιο, σεβόμενο ταυτόχρονα τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις τράπεζες σε διεθνές επίπεδο και λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές ιδιαιτερότητες. Η ΕΤΟ πιστεύει ότι η κατάλληλη εφαρμογή του οριστικοποιημένου διεθνούς κανονιστικού πλαισίου «Βασιλεία ΙΙΙ» εντός της ΕΕ είναι απαραίτητη, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενοι κίνδυνοι στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομία.

Στο πλαίσιο της συζήτησης επί του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου «Βασιλεία ΙΙΙ», το ΔΣ της ΕΤΟ προέβη σε ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τη νέα μελέτη που εκπόνησε η εταιρεία συμβούλων οικονομικής ανάλυσης “Copenhagen Economics” αναφορικά με τις επιπτώσεις των πρόσθετων μέτρων του προαναφερθέντος κανονιστικού πλαισίου. Η οριστικοποίηση του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου «Βασιλεία ΙΙΙ» ενδέχεται να μειώσει την επενδυτική δυναμική των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, αυξάνοντας ταυτόχρονα το κόστος τραπεζικού δανεισμού, τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά. Είναι η πρώτη φορά που υπολογίζεται με μετρήσιμα οικονομικά αποτελέσματα ο αντίκτυπος του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου «Βασιλεία ΙΙΙ».

Το ΔΣ της ΕΤΟ υπογράμμισε τη σημασία που έχει για τις τράπεζες η λειτουργία τους ως παράγοντες διαμόρφωσης ενός καλύτερου μέλλοντος, επιδεικνύοντας ηγετικό ρόλο στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και τη χρηματοδότηση της μετάβασης της Ευρώπης προς μια βιώσιμη οικονομία και κοινωνία.

Τα μέλη ενημερώθηκαν, επίσης, για τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες του τραπεζικού συστήματος σχετικά με τη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων και την πρωτοβουλία του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (‘IIF’) για τη βελτίωση των πρακτικών παρακολούθησης της χρηματοδότησης επενδύσεων που συμβάλλουν στην καταπολέμηση των αρνητικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Οι κανονιστικές πρωτοβουλίες της ΕΕ αναμένεται να τονώσουν τις βιώσιμες επενδύσεις.

Το ΔΣ της ΕΤΟ ενημερώθηκε, επίσης, για την έκθεση που εκπονήθηκε από την ΕΤΟ σχετικά με την παροχή ειδικών κινήτρων χρηματοδότησης βιώσιμων επενδύσεων, η οποία θέτει μια σειρά συγκεκριμένων προτάσεων προς τους εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για την αύξηση των βιώσιμων επενδύσεων και την αξιοποίηση σχετικών κεφαλαίων .

Όσον αφορά την ποικιλομορφία (“diversity”) και την ένταξη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (“financial inclusion”), οι τράπεζες θα πρέπει να εξελιχθούν προκειμένου να ικανοποιήσουν την αναδυόμενη κοινωνική δυναμική. Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η δυνατότητα ένταξης συνιστούν βασικές έννοιες για όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν να πετύχουν, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Ειδικότερα, βελτιώνουν την εμπλοκή των εργαζομένων μιας επιχείρησης και τα κίνητρα τους και συνεισφέρουν στην άμβλυνση των αναλαμβανόμενων κινδύνων, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού τους μοντέλου και την κερδοφορία τους. Η διαμόρφωση ενός συνεκτικού εργασιακού περιβάλλοντος είναι σημαντικός παράγοντας για την καινοτομία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ενισχύοντας παράλληλα τη φήμη τους και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προσέλκυση και διατήρηση κρίσιμων μονάδων του ανθρώπινου δυναμικού τους.

«Αυτή η ιδέα απαιτεί μια ειδική δέσμευση, προκειμένου να διασφαλισθεί η πλήρης υιοθέτησή της», δήλωσε ο κ. Mustier. «Πρέπει να εξετάσουμε μια Πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Κλάδου για την Ποικιλομορφία και την Ένταξη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, μέσω της οποίας θα προσδιορίζονται και θα παρακολουθούνται συγκεκριμένες προσεγγίσεις, προκειμένου οι τράπεζες να αυξάνουν το ποσοστό των γυναικών και των μειονοτήτων. Αυτό, ισχύει εξίσου για το εργατικό τους δυναμικό, τους πελάτες και τους κύριους μαζί τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών χορηγικών προγραμμάτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα πρόσωπα που λαμβάνουν αποφάσεις επωφελούνται στην προσπάθεια βελτίωσης της συμπεριφοράς και της εικόνας του τραπεζικού μας συστήματος».

Όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα μέλη του ΔΣ της ΕΤΟ συμφώνησαν στην ανάγκη χάραξης μιας αποτελεσματικότερης προσέγγισης από πλευράς ΕΕ. Παρόλο που έχουν επιβληθεί κανονιστικές και διοικητικές απαιτήσεις στα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ έχει αποδειχθεί ανεπαρκές σε σχέση με την αποτελεσματική αντιμετώπιση της τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων.

Η τρέχουσα συγκυρία συνιστά ευκαιρία για το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (“EcoFin Council”) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβουν τις σωστές αποφάσεις, προκειμένου να αναθεωρήσουν την αρχιτεκτονική της εποπτείας του τραπεζικού συστήματος όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να προχωρήσουν στην περαιτέρω εναρμόνιση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου. Η βελτίωση της διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών, είτε από το δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα, θα συμβάλει, επίσης, σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κανονιστικού πλαισίου.

Το ΔΣ της ΕΤΟ στηρίζει την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και είναι έτοιμο να συνεργαστεί με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς προς αυτήν την κατεύθυνση. Παράλληλα, ενθαρρύνει τις εποπτικές αρχές να προβούν σε ανάλογες ενέργειες.

Τέλος, σχετικά με την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (“Brexit”), το ΔΣ της ΕΤΟ επισήμανε ότι, οι φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι εδώ και αρκετό καιρό θωρακισμένοι ενόψει μιας πιθανής αποχώρησης δίχως την επίτευξη συμφωνίας (“no-deal Brexit”). Η ΕΤΟ εξακολουθεί να τάσσεται υπέρ μιας συντεταγμένης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία θα βασίζεται στην ύπαρξη επίσημης συμφωνίας με την ΕΕ. Αν και η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στο εμπόριο και τον πραγματικό τομέα της οικονομίας, η ΕΤΟ παραμένει βέβαιη ότι, το τραπεζικό σύστημα θα εξακολουθήσει να στηρίζει τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και να εξυπηρετεί το πελατολόγιό του, σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας.


Πρωτότυπο Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδία (ΕΤΟ-EBF)