Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας στελεχών τραπεζών και μεσιτών πιστώσεων σε θέματα Στεγαστικής Πίστης

Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, ο εκπαιδευτικός βραχίονας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, σας ενημερώνει ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.moodysanalytics.com/hbi παρέχονται στους ενδιαφερόμενους αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με τίτλο: 

«Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας στελεχών τραπεζών και μεσιτών πιστώσεων σε θέματα Στεγαστικής Πίστης»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου, σε συνεργασία με τη Moody’s Anlaytics, επικεντρώνεται στην ουσιαστική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών του κλάδου, προκειμένου να αναδειχθεί ο ρόλος τους ως υπεύθυνων συμβούλων των πελατών τους, σύμφωνα με τους στόχους των τραπεζών και τις εξελισσόμενες προσδοκίες της εγχώριας αγοράς στεγαστικής πίστης.

Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος, αποκλειστικά σε περιβάλλον e-learning, πιστοποιεί το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων και επάρκειας του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων (“τραπεζών”), και ευρύτερα όσων εμπλέκονται στη διαδικασία της χορήγησης στεγαστικών δανείων (π.χ. μεσίτες πιστώσεων).