Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΟ καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει την υφιστάμενη δυναμική για την ολοκλήρωση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της στήριξης της ανάπτυξης και της ενίσχυσης της απασχόλησης

Η 127η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου («ΔΣ») της ΕΤΟ έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 23 Νοεμβρίου 2018. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εκπροσωπείται στην ΕΤΟ από τον Πρόεδρο του ΔΣ, κ. Νικόλαο Καραμούζη, και τη Γενική Γραμματέα, κα. Χαρούλα Απαλαγάκη. Μετά το πέρας της συνεδρίασης η ΕΤΟ εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου:

Τα μέλη του ΔΣ της ΕΤΟ κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ») να διατηρήσει την υφιστάμενη δυναμική για τη σταδιακή ολοκλήρωση του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου που διέπει την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προκειμένου οι τράπεζες να είναι σε θέση να συνεχίσουν να στηρίζουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Εάν η Ευρώπη επιθυμεί να προχωρήσει στην υλοποίηση της φιλόδοξης ατζέντας για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, τότε η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και η ενίσχυση των μέτρων για τη διαμόρφωση μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών κρίνεται απαραίτητη. Ταυτόχρονα, η ΕΕ θα πρέπει να οριοθετήσει με προσοχή το εύρος των ενωσιακών και διεθνών («Βασιλεία 4») ρυθμιστικών κανόνων για τις τράπεζες, οι οποίοι οδεύουν προς οριστικοποίηση.

«Η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και η διαμόρφωση μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην ατζέντα της ΕΕ για την περίοδο 2019-2024» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΤΟ, κ. Frederic Oudea. «Ζούμε σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων. Ως εκ τούτου, εάν οι τράπεζες επιθυμούν να συνεισφέρουν σε μια οικονομία που βασίζεται στη χρηματοδότηση μέσω του τραπεζικού συστήματος (bank-financed economy), όπως η δική μας και να υποστηρίξουν την ατζέντα ανάπτυξης και απασχόλησης της ΕΕ, είναι σημαντική η εξάλειψη της ρυθμιστικής ασάφειας και των αδικαιολόγητων φραγμών στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος».

Το ΔΣ ενέκρινε τη στρατηγική της ΕΤΟ για το 2019 με τίτλο: «Οικοδόμηση εμπιστοσύνης σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων». Το ερχόμενο έτος θα λάβουν χώρα αρκετές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των επικείμενων εκλογών σε επίπεδο ΕΕ και των αλλαγών στην ηγεσία των ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών της ΕΕ στο πεδίο του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι οποίες θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την ευρωπαϊκή ατζέντα για την περίοδο 2019-2024. Η ΕΤΟ παραμένει αξιόπιστος εταίρος, προωθώντας το διάλογο με όλες τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, με έμφαση σε ζητήματα, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η διασφάλιση της κανονιστικής συμμόρφωσης και δεοντολογίας εντός του τραπεζικού συστήματος.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable finance), το ΔΣ κατέγραψε τις ραγδαίες εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο ΕΕ, με το τραπεζικό σύστημα – συμπεριλαμβανομένης της ΕΤΟ –  να συμμετέχει με εποικοδομητικό τρόπο στις σχετικές συζητήσεις. Οι τράπεζες διαδραματίζουν ουσιαστικό και κομβικό ρόλο στη χρηματοδότηση της μετάβασης που συντελείται σε διεθνές επίπεδο προς μια βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και αναγνωρίζουν αυτή τη συνεισφορά ως μέρος του σκοπού και του ρόλου τους έναντι της κοινωνίας.

Αναφορικά με τη δέσμη των μέτρων της ΕΕ για τη μείωση των κινδύνων (EU Risk Reduction Measures), το ΔΣ παροτρύνει τους συν-νομοθέτες της ΕΕ να προβούν στις ενδεδειγμένες ενέργειες, μέσω της εξέτασης με προσοχή του κατώτατου ορίου της ελάχιστης απαίτησης για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL). Η καθιέρωση ενός υπερβολικά υψηλού ορίου θα είναι επιζήμια στη χρηματοδοτική ικανότητα των τραπεζών. Η ΕΤΟ ζητεί, επίσης, την υιοθέτηση μιας ισορροπημένης προσέγγισης σε σχέση με την καθιέρωση ενός προληπτικού μηχανισμού ασφαλείας (prudential backstop) έναντι των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που προκύπτουν από νέα δάνεια. Η κατάλληλη εποπτική μεταχείριση του λογισμικού είναι απαραίτητη για τη στήριξη της καινοτομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τραπεζικού συστήματος, συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στην προώθηση της ανάπτυξης.

Ενώ οι τράπεζες που λειτουργούν εντός της ΕΕ συνεχίζουν να υλοποιούν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης που έχουν καταρτίσει σε σχέση με το “Brexit”, τα μέλη του ΔΣ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόσφατη συμφωνία που επετεύχθη σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και ευελπιστούν ότι αυτή η συμφωνία θα συμβάλλει στην αποτροπή εφαρμογής ενός σεναρίου με δυσμενείς - για όλους τους εμπλεκομένους φορείς - επιπτώσεις. Οι σημαντικοί κίνδυνοι που απορρέουν από το “Brexit” θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, ιδίως όταν αφορούν τη διαχείριση εκκαθαρισμένων και μη εκκαθαρισμένων παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων (cleared and uncleared derivatives). Ανεξάρτητα από την τελική έκβαση του “Brexit”, η ΕΤΟ ευελπιστεί ότι ο δημόσιος τομέας θα προχωρήσει σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες, προκειμένου να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις σε βάρος των χρηστών που δραστηριοποιούνται στις αγορές αυτές. Η ΕΤΟ είναι έτοιμη να συνδράμει, μέσω της παροχής συστάσεων τεχνικού περιεχομένου, προκειμένου να αποφευχθούν αδικαιολόγητες διαταραχές. Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΣ υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία της διατήρησης ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών και των λοιπών φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως οι επιχειρήσεις επενδύσεων.

 

Πρωτότυπο Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδία (ΕΤΟ-EBF)