Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Ενημέρωση της πελατείας των τραπεζών μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για τις συμβάσεις-πλαίσιο που αφορούν τις υπηρεσίες πληρωμών

Με την έναρξη ισχύος του Νόμου 4537/2018, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 για τις υπηρεσίες πληρωμών, εκσυγχρονίστηκε το υφιστάμενο πλαίσιο για τη διενέργεια πληρωμών. Με τις διατάξεις αυτού του Νόμου καλύπτονται οι παρακάτω υπηρεσίες πληρωμών:

 • οι αναλήψεις και καταθέσεις από και σε τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών αντίστοιχα,
 • οι μεταφορές πίστωσης,
 • οι άμεσες χρεώσεις,
 • οι συναλλαγές με κάρτες πληρωμών (πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες),
 • τα εμβάσματα,
 • οι εντολές εκκίνησης πληρωμών, και
 • οι πληροφορίες κινήσεων τραπεζικού λογαριασμού πληρωμών.

 

Ο Νόμος, αποβλέποντας στην ενίσχυση της διαφάνειας των όρων παροχής υπηρεσιών πληρωμών, καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όσων χρησιμοποιούν (πελάτες) ή παρέχουν (τράπεζες) τις εν λόγω υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτό καθορίζονται:

 • το περιεχόμενο της πληροφόρησης προς τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών,
 • τα χρονικά περιθώρια ολοκλήρωσης μιας πράξης πληρωμής,
 • τα δικαιώματα σε περίπτωση εσφαλμένης χρέωσης λογαριασμού πληρωμών,
 • η ημερομηνία διαθεσιμότητας ή/και έναρξης της τοκοφορίας σε περίπτωση πίστωσης λογαριασμού,
 • οι όροι ασφαλούς διενέργειας ηλεκτρονικών πράξεων πληρωμών.

 

Οι τράπεζες-μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών έχουν τροποποιήσει τις συμβάσεις-πλαίσιο που διέπουν τους όρους της εκ μέρους τους παροχής υπηρεσιών πληρωμών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του νέου, σήμερα ισχύοντος Νόμου. Οι πελάτες των τραπεζών μπορούν να λάβουν γνώση του περιεχομένου των εν λόγω συμβάσεων είτε μέσω των καταστημάτων της τράπεζας συνεργασίας τους, είτε μέσω της ιστοσελίδας της κάθε τράπεζας, στις οποίες βρίσκονται αναρτημένες οι νέες συμβάσεις-πλαίσιο.