Αποφάσεις Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

 

Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα

Απόφαση Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών υπ’ αριθμ. 32/2.10.2018 (ΦΕΚ Β΄ 4492/11.10.2018)


Άρθρο 1
Σύσταση Ειδικών Υποεπιτροπών

Συστήνεται Ειδική Υποεπιτροπή, ανά Πιστωτικό ίδρυμα (Π.Ι.) που λειτουργεί στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με αρμοδιότητα την έγκριση συγκεκριμένων συναλλαγών που εμπίπτουν στην παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου 4 του ν. 4350/2015 (Α’ 161), κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις των επόμενων άρθρων.

Άρθρο 2
Σύνθεση Ειδικών Υποεπιτροπών

Κάθε Ειδική Υποεπιτροπή απαρτίζεται, ανά πιστωτικό ίδρυμα, από τον/την Πρόεδρο και από τουλάχιστον δύο ακόμα μέλη. Ο Πρόεδρος της Ειδικής Υποεπιτροπής κατέχει θέση κατ’ ελάχιστο Βοηθού ή Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή ή Συμβούλου Διοίκησης ενώ δύο από τα μέλη της κατέχουν κατ’ ελάχιστον θέση Διευθυντή. Ο Πρόεδρος της Ειδικής Υποεπιτροπής δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής εκπροσώπους άλλων υπηρεσιακών μονάδων του Π.Ι. ή άλλων φορέων, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 3
Αιτήματα νομικών προσώπων ατομικών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών

1. Οι Ειδικές Υποεπιτροπές εξετάζουν αιτήματα νομικών προσώπων κάθε νομικής μορφής και αντικειμένου δραστηριότητας, όπως και ατομικών επιχειρήσεων και
ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι αιτούνται μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό για:
α) εκτέλεση πληρωμών έναντι παραστατικών που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών ή σε εισαγωγές/ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών (τιμολόγια, προτιμολόγια, φορτωτικές, συνδρομές),
β) άνοιγμα νέων ενέγγυων πιστώσεων και πιστώσεων σε αναμονή,
γ) έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών, και
δ) προθεσμιακές υποχρεώσεις από διακανονισμό αξιών προς είσπραξη και τριτεγγυημένα και λοιπά χρηματόγραφα που συνδέονται με εισαγωγές, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, εφόσον το συνολικό ύψος των αιτημάτων για κάθε πελάτη σε κάθε Π.Ι. δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα, με μία ή περισσότερες συναλλαγές.
Τα αιτήματα που αφορούν τις ανωτέρω υπό β), γ) και δ) κατηγορίες θα υποβάλλονται κατά το άνοιγμα ή έκδοση στην Υποεπιτροπή του Π.Ι. ή στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, μέσω του Π.Ι., ανάλογα με το ύψος της συναλλαγής και θα καλύπτουν όλες τις παρεπόμενες με τη συναλλαγή πράξεις (τροποποίηση, εκτέλεση, πληρωμή) εφόσον δεν αλλάζει το ύψος της συναλλαγής σε ποσοστό ίσο η μεγαλύτερο του 10%.
2. Τα Π.Ι. υποχρεούνται να τηρούν αναλυτικό αρχείο με τα αιτήματα που διαχειρίζονται, τις αποφάσεις επί των αιτημάτων αυτών, καθώς και τις εκταμιεύσεις ποσών για εγκεκριμένες συναλλαγές. Για τις απορριπτικές αποφάσεις απαιτείται ειδική αιτιολόγηση.
3. Τα Π.Ι. υποχρεούνται να αποστέλλουν εβδομαδιαίως και συγκεντρωτικά μηνιαίως στην Ε.Ε.Τ.Σ. το αναλυτικό αρχείο της παρ. 2 πλήρως ενημερωμένο με την ημερήσια κίνηση.

Άρθρο 4
Εβδομαδιαίο εγκριτικό όριο ανά Π.Ι.

1. Το εβδομαδιαίο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών για κάθε Π.Ι για την έγκριση των ως άνω συναλλαγών, ορίζεται ως ακολούθως:

Κωδικός Αριθμός
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Εβδομαδιαίο όριο ποσού σε ευρώ

011
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
250.000.000,00
014
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
250.000.000,00
016
ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
13.000.000,00
017
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
250.000.000,00
026
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
250.000.000,00
034
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
1.200.000,00
056
AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε.
1.500.000,00
069
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.
2.000.000,00
075
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.
1.200.000,00
087
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ.
4.000.000,00
088
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.
1.200.000,00
089
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
1.200.000,00
091
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
1.200.000,00
094
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.
1.200.000,00
095
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
1.200.000,00
099
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.
1.500.000,00
071
HSBC FRANCE ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
8.000.000,00
072
UNICREDIT BANK A.G.
1.680.000,00
084
CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED
10.000.000,00
081
BANK OF AMERICA N.A.
1.000.000,00
107
B&N BANK PJSC (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) GREEK BRANCH
380.000,00
109
T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.
1.000.000,00
116
PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD
8.000.000,00
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΟΡΙΟ 
1.060.460.000,00

2. Τα Π.Ι. υποχρεούνται να αποστέλλουν στην Ε.Ε.Τ.Σ. κάθε Πέμπτη και μέχρι ώρα 15.00, αναφορά στην οποία θα αναγράφεται το τυχόν επιπλέον εφάπαξ εβδομαδιαίο ποσό που απαιτείται ώστε να εκτελέσουν πληρωμές εγκρίσεων αιτημάτων της ίδιας εβδομάδας. Σε αυτήν την περίπτωση τα Π.Ι. θα πρέπει να αναγράφουν στη σχετική αναφορά τους α) το συνολικό αναλωθέν ποσό της συγκεκριμένης εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας Πέμπτης, β) το εκτιμώμενο ποσό ανάλωσης για την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας.

Άρθρο 5
Διακρίσεις συναλλαγών

1. Για συναλλαγές που υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ, το μηνιαίο εγκριτικό όριο της Ειδικής Υποεπιτροπής ανά πελάτη νομικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των εισαγωγών και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της περιόδου 01/07/2014-30/6/2018, μέσω Π.Ι. που λειτουργούν στην Ελλάδα, προσαυξημένη κατά 60%.

 

2. Ειδικότερα για την απόκτηση παγίων στοιχείων και πραγματοποίηση δαπανών/συνδρομών από νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως και από ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, καθώς και για ιδρυθέντα μετά την 1η Ιουλίου 2018 νομικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες δεν ισχύει το στοιχείο ιστορικότητας της περιόδου 01/07/2014-30/6/2018 της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.


Άρθρο 6
Διαδικασία και δικαιολογητικά

1. Για την εξέταση αιτημάτων ποσού άνω των 100.000 ευρώ από τις Υποεπιτροπές των Π.Ι., καθώς και στην περίπτωση εξέτασης αιτημάτων από την Ε.Ε.Τ.Σ. κατόπιν εισήγησης των Π.Ι., η αίτηση του πελάτη πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) τιμολόγια και παραστατικά τεκμηρίωσης της αιτούμενης συναλλαγής,

β) υπεύθυνη δήλωση του πελάτη με την οποία να δηλώνει, μεταξύ άλλων ότι:

i. τα προσκομισθέντα τιμολόγια, παραστατικά και δικαιολογητικά είναι γνήσια και αφορούν σε παροχή υπηρεσιών ή σε εισαγωγές/ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που παραδίδονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αποκλειστικά και μόνο για επιχειρήσεις εφοδιασμού πλοίων και ημεδαπές αεροπορικές ή τεχνικές εταιρείες.

Το ανωτέρω σημείο i. αφορά και την εξέταση αιτημάτων ποσού έως 100.000 ευρώ τα οποία, σύμφωνα με το στοιχείο ιζ. της παρ. 11 του άρθρου πρώτου της από 18/7/2018 ΠΝΠ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων, με πίστωση του λογαριασμού του αντισυμβαλλομένου και υπολογίζονται εντός του εβδομαδιαίου ορίου που ορίζεται από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για κάθε πιστωτικό ίδρυμα.

ii. δεν έχει προσκομίσει προς έγκριση σε άλλο Π.Ι. που λειτουργεί στην Ελλάδα τα ίδια παραστατικά μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό,

iii. το συνολικό ανά μήνα χρηματικό ποσό, εξαιρουμένων τυχόν δασμών, που μετέφερε στο εξωτερικό από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της περιόδου 01/07/2014 - 30/6/2018 στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, αποτυπώνεται στο συνημμένο Πίνακα 1, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης,

iv. το ποσό της αιτούμενης μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό, συναθροιζόμενο με το ποσό που ήδη έχει εγκριθεί εντός του μήνα από το σύνολο του τραπεζικού συστήματος της χώρας δεν υπερβαίνει σωρευτικά για τον ίδιο μήνα το 160% της μέγιστης μηνιαίας αξίας των εισαγωγών/ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της περιόδου 01/07/2014 - 30/6/2018, και

v. αποδέχεται πως πιθανή έγκριση του αιτήματός του ισχύει για δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.

 

2. Το ανωτέρω σημείο iv. του στοιχείου β) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπόψη, ωστόσο, δεν δεσμεύει την έγκριση αιτημάτων από την Ε.Ε.Τ.Σ. κατόπιν εισήγησης των Π.Ι.

 

3. Ειδικότερα για αιτήματα νομικών προσώπων για την έγκριση μεταφορών κεφαλαίων στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, τα οποία περιλαμβάνουν τιμολόγια, παραστατικά ή δικαιολογητικά που:

(α) υπερβαίνουν σε απόλυτο αριθμό τα πενήντα (50), και

(β) αφορούν πληρωμές προς το εξωτερικό έως και ένα μήνα πριν από την ημερομηνία πληρωμής των τιμολογίων, παραστατικών ή δικαιολογητικών, δεν είναι απαραίτητο να προσκομίζονται από το νομικό πρόσωπο στο Π.Ι.

Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις, το αιτούμενο τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό νομικό πρόσωπο πρέπει:

(i) να συμπληρώνει και προσκομίζει, ως αναπόσπαστο μέρος του αιτήματός του, τον επισυναπτόμενο Πίνακα 3 ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, και

(ii) να δηλώνει, στην υπεύθυνη δήλωση που προσκομίζει πως «όλα τα μη προσκομισθέντα τιμολόγια, παραστατικά και δικαιολογητικά είναι γνήσια, αφορούν σε παροχή υπηρεσιών ή σε εισαγωγές/ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που παραδίδονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αποκλειστικά και μόνο για επιχειρήσεις εφοδιασμού πλοίων και ημεδαπές αεροπορικές ή τεχνικές εταιρείες και, εφόσον του ζητηθεί, θα τα προσκομίσει αμελλητί στο πιστωτικό ίδρυμα ή/και στην Ε.Ε.Τ.Σ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν, ανάλογα με την περίπτωση, τα σημεία ii) έως v, στοιχείο β) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7
Διάρκεια ισχύος έγκρισης

Η εκταμίευση εγκεκριμένης συναλλαγής από την Ε.Ε.Τ.Σ. και τις Ειδικές Υποεπιτροπές των Π.Ι. ισχύει για δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της κοινοποίησης της έγκρισης στο Π.Ι. για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου πελάτη της.

 

Άρθρο 8
Αξιολόγηση αιτημάτων

1. Για την αξιολόγηση των αιτημάτων που εμπίπτουν στις εγκριτικές αρμοδιότητες των Ειδικών Υποεπιτροπών, απαιτείται να ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Τα αιτήματα των πελατών πρέπει να είναι σαφή και να συνοδεύονται από όλα τα παραστατικά και δικαιολογητικά (π.χ. τιμολόγια, φορτωτικές κ.λπ.), επαρκή για την τεκμηρίωση της φύσης των συναλλαγών και της αναγκαιότητας εκτέλεσής τους.

β) Η Ειδική Υποεπιτροπή θεσπίζει διαδικασίες διαχείρισης και προτεραιοποίησης των αιτημάτων πελατών, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό περιθώριο πληρωμής, π.χ. ληξιπρόθεσμα τιμολόγια, pro forma, cash on delivery (COD), κ.λπ. και, στις περιπτώσεις εισαγωγής, τη φύση του εισαγόμενου προϊόντος και την αναγκαιότητά του για τη διαφύλαξη του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.

 

2. Προς διευκόλυνση των Π.Ι. επισυνάπτεται ενδεικτικός Πίνακας 2, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, με την ανά κατηγορία προτεραιοποίηση πληρωμών για εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες.

 

Άρθρο 9
Προσμέτρηση στο εγκριτικό όριο

1. Στο εγκριτικό όριο κάθε Π.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 4 προσμετρώνται μόνο:

α) οι συναλλαγές της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας,

β) οι πληρωμές που αφορούν στην κάλυψη ίδιων λειτουργικών εξόδων των Π.Ι.

Αντίθετα, δεν προσμετρώνται στο εγκριτικό όριο κάθε Π.Ι., αιτήματα των στοιχείων β), γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας, τα οποία έχουν εγκριθεί πριν την 28η Ιουνίου 2015, δεδομένου ότι οι εν λόγω πράξεις συνδέονται με ανέκκλητες ανειλημμένες υποχρεώσεις των Π.Ι. που δημιουργήθηκαν πριν την τραπεζική αργία έναντι αντισυμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τους οικείους Ομοιόμορφους Κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (Δ.Ε.Ε.) και τις διεθνείς εμπορικές πρακτικές. Επίσης, δεν προσμετρώνται τα αιτήματα για παράταση, πριν την τακτή ημερομηνία λήξης, υφιστάμενων εγγυητικών επιστολών, η αρχική έκδοση των οποίων είχε διενεργηθεί πριν την 28η Ιουνίου 2015.


Άρθρο 10

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η απόφαση 26/20.11.2017 (Β’ 4050) της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 2472/2018).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/7/2014 – 30/6/2018

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ενδεικτικός πίνακας με την ανά κατηγορία προτεραιοποίηση πληρωμών για εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες

Αγαθά / Υπηρεσίες εισαγωγής
Προτεραιοποίηση

I. Φάρμακα

II. Καύσιμα, Ενέργεια

III. Τρόφιμα, Ευπαθή προϊόντα

IV. Πρώτες ύλες για παρασκευή βασικών τροφίμων

V. Υλικά Συσκευασίας για όλα τα αγαθά της κατηγορίας προτεραιοποίησης 1

VI. Προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

VII. Προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

VIII. Ηλεκτρομηχανικός εξοπλισμός παραγωγικών εταιρειών

ΙΧ. Προμήθειες Δημοσίου

1
I. Πρώτες ύλες για παρασκευή κατεργασμένων προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή

II. Προϊόντα ή υλικά - μηχανήματα για τη δημιουργία ή παρασκευή προϊόντων ή υποδομών που αποσκοπούν στη δημόσια υγεία, ασφάλεια και κοινωνική πρόνοια

III. Είδη που συνδέονται άμεσα με την λειτουργία και ανάπτυξη του Ελληνικού τουρισμού

IV. Εποχιακά είδη που αποσκοπούν στη διαφύλαξη του κοινωνικού συμφέροντος όπως, ενδεικτικά, σχολικά είδη και παιχνίδια
2

Λοιπά

Είδη μέσης αναγκαιότητας για τη καθημερινή διαβίωση (ένδυση, υπόδηση, κ.λπ). Είδη που προάγουν το βιοτικό επίπεδο (ψυχαγωγία, διασκέδαση, κλπ). Λοιπά είδη (είδη πολυτελείας μη απαραίτητα για κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης, κλπ.). Πληρωμή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών νομικών, οικονομοτεχνικών συμβούλων, συνδρομών, κλπ

3

ΠΙΝΑΚΑΣ 3Απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών υπ' αριθμ. 32/2.10.2018