Εθνικό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο


  • 11
  • ΜΑΡ
  • 2022
  • (Own funds)
Δημοσίευση από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) της νέας μεθοδολογίας για την εφαρμογή του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας στην Ελλάδα και την κατάργηση της ΠΕΕ 55/18.12.2015

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), δημοσίευσε στις 21 Μαρτίου 2022, στην ιστοσελίδα της, την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 202/1/11.03.2022, με την οποία προσδιορίζεται εκ νέου η διαδικασία εφαρμογής και η μεθοδολογία καθορισμού του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας και καταργείται η ισχύουσα μέχρι σήμερα ΠΕΕ 55/18.12.2015. Η νέα διαδικασία και μεθοδολογία υπολογισμού συνάδει με την απλουστευμένη διαδικασία εφαρμογής του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας που καθιερώθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/878 (CRD V) και ενσωματώθηκε στις αναθεωρημένες διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4261/2014.
Η νέα ΠΕΕ 202/11.03.2022 έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ (τεύχος Β’, 1289/18.03.2022). 

 

Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 202/1/11.03.2022