Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

  • 16
  • ΙΟΥ
  • 2022
Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για ένα υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας στην ΕΕ» (‘NISD 2’)