Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 10
  • ΙΟΥ
  • 2007
Οδηγία 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003,
για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες
και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς).

Ε.Ε. L 96, 12.4.2003, σελ. 16-25.