Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

  • 18
  • ΟΚΤ
  • 2021
Κατάργηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου (“security of internet payments”)