Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 10
  • ΙΟΥ
  • 2007
Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003,
σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται
κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους
προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ.

Ε.Ε. L 345, 31.12.2003, σελ. 64-89.