Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

  • 14
  • ΙΟΥ
  • 2021
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (‘BCBS’) σχετικά με την προληπτική μεταχείριση των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των τραπεζών σε “crypto-assets”