Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 10
  • ΙΟΥ
  • 2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής, της 22ας ∆εκεµβρίου 2003,
για την εφαρµογή της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε τις απαλλαγές που προβλέπονται για τα προγράµµατα επαναγοράς
και για τις πράξεις σταθεροποίησης χρηµατοπιστωτικών µέσων.

Ε.Ε. L 336, 23.12.2003, σελ. 33-38.