Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 11
  • ΙΟΥ
  • 2007
Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004,
για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των Οδηγιών 85/611/ΕΟΚ
και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Ε.Ε. L 145, 30.4.2004, σελ. 1-44.