Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

  • 10
  • ΙΟΥ
  • 2020
Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση αποτελεσματικής εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 (“NIS Directive”) στα κράτη μέλη της ΕΕ