Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 12
  • ΙΟΥ
  • 2007
Οδηγία 2006/73/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2006,
για την εφαρμογή της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων,
καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας.

Ε.Ε. L 241, 6.9.2006, σελ. 26– 58.