Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 13
  • ΙΟΥ
  • 2007
Οδηγία 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2007,
σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή
ορισμένων διατάξεων της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας
αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες
έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Ε.Ε. L 069, 9.3.2007, σελ. 27– 36.