Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 24
  • ΜΑΡ
  • 2016
Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/438, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2009/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις των θεματοφυλάκων