Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 8
  • ΑΥΓ
  • 2013
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 759/2013 της Επιτροπής, της 30ης Απριλίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 όσον αφορά τις απαιτήσεις γνωστοποίησης για μετατρέψιμους και ανταλλάξιμους χρεωστικούς τίτλους