Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 9
  • ΙΟΥ
  • 2012
Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 486/2012 της Επιτροπής, της 30ης Μαρτίου 2012, για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου, του βασικού ενημερωτικού δελτίου, του περιληπτικού σημειώματος και των τελικών όρων και όσον αφορά τις απαιτήσεις γνωστοποίησης