Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 15
  • ΑΠΡ
  • 2014
Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 382/2014 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2014, που συμπληρώνει την Οδηγία 2003/71/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη δημοσίευση συμπληρωμάτων του ενημερωτικού δελτίου