Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 21
  • ΜΑΡ
  • 2014
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 285/2014 της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα όσον αφορά τον άμεσο, ουσιαστικό και προβλέψιμο αντίκτυπο των συμβάσεων εντός της Ένωσης και την αποφυγή της παράκαμψης κανόνων και υποχρεώσεων