Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 4
  • ΙΟΥ
  • 2014
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 591/2014 της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2014, για την παράταση των μεταβατικών περιόδων σε σχέση με τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων που προβλέπονται στους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012