Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 13
  • ΜΑΪ
  • 2014
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 484/2014 της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2014, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά το υποθετικό κεφάλαιο κεντρικού αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου