Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 19
  • ΟΚΤ
  • 2013
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1003/2013 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2013, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών