Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 13
  • ΦΕΒ
  • 2023
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμοί για την παράταση των ημερομηνιών εφαρμογής ορισμένων υποχρεώσεων στο πλαίσιο των άρθρων 5 και 11 του EMIR