Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 21
  • ΙΟΥ
  • 2019
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ των κατ' εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 για τη συμπλήρωση του Prospectus Regulation